Oxford English Grammar course basic | درس اول، قسمت اول

Oxford English Grammar course basic | درس اول، قسمت اول

نویسنده: | ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۴۶:۵۶ 4 دسامبر 2018|oxford English grammar course|بدون ديدگاه

Oxford English Grammar course basic.

 

سلام من کورش صداقتی هستم از وبسایت انگلیسی با کورش، EnglishWithKoorosh.com

اما فعل Be در زمان حال:

فعل Be در زمان حال به سه صورت am, is, are ارائه می‌شود.

I am یعنی من هستم؛

You are یعنی تو هستی؛

دقت کنید برای You are ما می‌توانیم‌ دو تا معنی دیگر هم داشته باشیم. You are یعنی تو هستی؛ You

are یعنی شما هستید؛ You are یعنی شما‌ها هستید.

پس You می‌تواند هم یک نفر جلوی ما و هم چند نفر جلوی ما باشد.

گاهی اوقات ما برای احترام به یک نفر به جای تو می‌گوییم شما و در این حالت هیچ فرقی نمی‌کند؛ You همان You هست.

He is، She is و It is آن هست؛ آن آقا، آن خانم یا آن غیر انسان، شئ، حیوان یا گیاه.

We are ما هستیم،

They are آن‌ها هستند.

پس انواع مختلف فعل Be در زمان حال می‌شود: am, is, are.

I am, You are, He is, She is, It is, We are, They are

گفتیم که I am می‌شود من هستم.

خیلی وقت ها “من” را هم می‌توانیم نگوییم؛ فقط بگوییم: هستم.

سوالی کردن فعل be

در ادامه درس اول از کتاب Oxford English Grammar course basic با سوالی کردن آنها آشنا می‌شویم.

اگر جای این دوتا را با هم عوض کنیم؛

یعنی به جای I am، بگوییم Am I? یعنی من هستم؟ سوال می‌کنیم؛ هستم؟ من هستم؟ من معلم کلاس شما هستم؟ سوال می‌کنیم.

You are یعنی تو هستی، شما هستید، شماها هستید. اگر جایشان را هم عوض کنیم؛ یعنی بگوییم Are you? یعنی تو هستی؟ آیا تو هستی؟ آیا شما هستید؟ آیا شماها هستید؟ Are you American? آیا تو آمریکایی هستی؟

بجای اینکه بگوییم He is، She is و It is اگر برعکسشان کنیم و بگوییم Is he?، Is she?، Is it? سوالی می‌شود.

آن بهرام است؟ یعنی آیا او بهرام است؟

We are یعنی ما هستیم یا هستیم؛ اگر برعکسش کنیم سوالی می‌شود. Are we? هستیم؟

They are یعنی هستند، آن‌ها هستند. برعکسش که بکنیم می‌شود Are they? یعنی هستند؟ آن‌ها هستند؟ آیا اون‌ها هستند؟ (محاوره‌ای‌اش).

پس I am هستم. Am I? سوالی می‌شود. هستم؟

You are یعنی هستی؛ هستید. Are you? سوال می‌کند. هستی؟ تو نادر هستی؟ شماها معلم هستید؟ سوال می‌کند.

He is، She is، It is برعکش که بشوند Is he?، Is she?، Is it? سوالی می‌شود.

We are هستیم. Are we? سوالی می‌شود. هستیم؟

They are هستند. Are they? هستند؟

و اما شکل منفی فعل Be:

درس اول از کتاب Oxford English Grammar course basic را با منفی کردن فعل be ادامه می‌دهیم.

I am یعنی هستم. I am not یعنی نیستم.

You are یعنی هستی. You are not یعنی نیستی.

He is یعنی هست. He is not یعنی نیست.

She is یعنی هست. She is not یعنی نیست.

We are یعنی هستیم. We are not یعنی نیستیم. They are یعنی هستند. They are not یعنی نیستند.

خب برویم برای حل تمرین درس اول از کتاب Oxford English Grammar course basic:

۷ تا جمله هست می‌خواهیم در جای خالی am، is، are بگذاریم. با‌هم شروع کنیم؟

یکی‌اش را هم حل کرده:

You are late. دیر کردی. You are late. دیر کردی.

We are very well.

تمرین شماره ۲:

My sister —— a doctor. My sister is a doctor. خواهرم پزشک است. My sister is

تمرین شماره۳:

Paul and Ann —— in America. پل و آن در آمریکا هستند. Paul and Ann are in America

تمرین شماره ۳:

I —— happy today. خیلی ساده است. I am happy today. امروز خوشحال هستم.

تمرین شماره ۴:

I think you —— tired. I think یعنی من فکر می‌کنم؛ tired هم یعنی خسته. فکر می‌کنم خسته‌ای.

I think you are tired.

تمرین شماره ۵:

Our house —— very small. Our house خانه‌ی ما؛ very small خیلی کوچک. می‌خواهد بگوید خانه ما خیلی کوچک است. است می‌شود چی؟ is. Our house is very small.

تمرین شماره ۶:

I —— nearly ready. Nearly یعنی تقریبا. ready هم یعنی آماده. من تقریبا آماده هستم. I am nearly ready.

بسیار عالی. فکر می‌کنم اولین درس از کتاب Oxford English Grammar course basic را یاد گرفتید. البته تمرینات دیگری را هم انجام خواهیم داد به خصوص در فایل بعدی یک تمرین خیلی عالی را با هم انجام خواهیم داد.

من کورش صداقتی از وبسایت EnglishWithKoorosh انگلیسی با کورش. حتما فایل بعدی را با ما همراه باشید. می‌بینمتان.

در ضمن می‌توانید فایل صوتی اولین درس از کتاب Oxford English Grammar course basic را در زیر گوش کنید:

درباره نویسنده:

Avatar

ثبت ديدگاه