نیروی محرکه هر انسانی بدون شک عشق است.
انسان که عاشق بشود هیچگاه از عشقش دست نخواهد کشید.
عاشق باشید.

 

Telegram: @English_koorosh

Instagram: speaking.is.easy

Gmail: Englishwithkoorosh@gmail.com

 

فرم تماس