صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی را راحت و سریع یاد بگیرید

مفهوم صفت در زبان انگلیسی An adjective is a word that describes a noun صفت کلمه ای است که یک اسم را توصیف می کند. An adjective is used after the noun OR later or before the noun it describes in the sentence در جمله، بعد از اسم از صفت می توان استفاده کرد. همچنین…