واژگان انگلیسی: فعل precede

مکان شما:
رفتن به بالا