ساختار جملات در زبان انگلیسی

ساختار جملات در زبان انگلیسی را در 5 دقیقه یاد بگیرید!

جملات زبان انگلیسی ، یکی از مهمترین بخش های یادگیری انگلیسی است که به شما کمک می کند خوب جمله سازی کنید. این مهارت باعث می شود بهتر به زبان انگلیسی صحبت کنید و جملات انگلیسی را نیز به شکل صحیح تر بنویسید. پس یاد گرفتن شکل و ساختار جملات در زبان انگلیسی، هم به…