موانع یادگیری زبان انگلیسی

7 مانع برای یادگیری زبان انگلیسی که باعث دلسردی شما می شوند!

آیا در زبان انگلیسی پیشرفت نمی کنید؟ یکی از موضوعات رایج و نگران کننده، پیشرفت نکردن در مسیر یادگیری زبان انگلیسی است. افرادی هستند که سالها زبان انگلیسی را به روش خودشان مطالعه می کنند؛ اما چندان پیشرفتی در خود نمی بینند. این مشکل بین افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی در منزل دارند نیز…